• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

Unija studenata Republike Srpske je raspisala javni konkurs za dodjelu 44 stipendije u akademskoj 2013/14

Redovnim studentima na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Stipendije "Srđan Aleksić" se dodjeljuju sljedećim kategorijama studenata:

  • studenti koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica, što dokazuju rješenjem nadležnog centra za socijalni rad
  • studenti - civilne žrtve rata, djeca poginulih boraca i djeca ratnih vojnih invalida od I do VI kategorije
  • studenti bez jednog ili oba roditelja
  • studenti iz porodice sa dva ili više studenata
  • studenti sa invaliditetom koji ne ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica
  • studenti koji su do punoljetstva bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske i srodničke porodice
  • studenti djeca demobilisanih boraca VRS

Opšti uslovi su:

1. Da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

2. Da su redovni studenti na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj

3. Da su studenti druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija

4. Da student ne obnavlja godinu tekuću godinu studija, za koju se dodjeljuje stipendija

5. Da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendija su:

1. Socijalni status

2. Upisana godina studija

3. Uspjeh na prethodnim godinama studija

Pravo na dodjelu stipendije imaju i apsolventi kojima se stipendija isplaćuje do dana diplomiranja, a najduže na period od jedne akademske godine. Ukoliko apsolvent diplomira u navedenom periodu, dužan je u roku od 15 dana pisano obavijestiti Uniju studenata o prestanku osnova za isplatu stipendije.

Visina stipendije iznosi 100 KM i isplaćuje se tokom 9 mjeseci.

Uz uredno popunjen obrazac prijave potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Uvjerenje o prebivalištu

3. Ovjerenu kopiju prve stranice indeksa

4. Potvrdu o statusu redovnog studenta

5. Uvjerenje o položenim ispitima s prosječnom ocjenom

6. Potvrdu da student prvi put upisuje tekuću godinu studija

7. Ovjerenu izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja

8. Ovjerenu izjavu za apsolvente

9. Ovjerenu kućnu listu

10. Potvrdu o redovnom školovanju za članove domaćinstva na redovnom školovanju, a za djecu predškolskog uzrasta izvod iz matične knjige rođenih

11. Potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog zavoda za zapošljavanje

12. Rješenje centra za socijalni rad o novčanoj pomoći, za studente iz socijalno ugroženih porodica

13. Rješenje nadležne ustanove o invalidnosti (samo za studente sa invaliditetom)

14. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu civilne žrtve otaybinskog rata

15. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu po osnovu člana domaćinstva porodice poginulog borca, sa visinom primanja po tom osnovu

16. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu demobilisanog borca VRS

17. Rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od I do VI kategorije, sa visinom primanja po tom osnovu

18. Izvodi iz matične knjige umrlih, za djecu bez jednog ili oba roditelja

19. Potvrdu izdatu od nadležnog organa da je student do punoljetstva bio smješten u domu za nezbrinutu djecu, ili u hraniteljske i srodničke porodice (samo za studente koji su bili smješteni u domu za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske i srodničke porodice)

20. Potvrdu o redovnom školovanju na visokoškolskoj ustanovi za svakog studenta iz porodice sa dva ili više studenata

21. Fotokopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren

Dokumenti iz tačke 1 i 2 ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, a dokumenti iz tačaka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 19 ne smiju biti stariji od dana kada je ovaj konkurs objavljen.

Podnosioci prijava moraju imati otvoren tekući račun u nekoj od banaka u Republici Srpskoj.

Prijave na konkurs dostavljaju se u kancelarije Unije studenata RS u Banjaluci i u Istočnom Sarajevu, ili putem pošte na adresu: Majke Jugovića br. 1 Banjaluka ili Rektorat Univerziteta u I. Sarajevu, kancelarija USRS, Vuka Karadžića 30 Istočno Sarajevo, s naznakom - Prijava na konkurs, stipendije "Srđan Aleksić".

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u kancelariji  na sajtu Unije studenata RS: www.unijastudenatars.tk.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na stranici Unije studenata: www.unijastudenatars.tk.

Sve informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti na sajtu Unije studenata RS ili pozivom na brojeve 066/342-077, 065/922-989, 065/315-385.

JAVNI POZIV ZA VRŠNJAČKE EDUKATORE/ICE

 

 

 

 

 

 

 

 

OD ŠKOLE DO POSLA U PET KORAKA - ''5K''

OD ŠKOLE DO POSLA U PET KORAKA - ''5K''

''Centar za razvoj karijere mladih – CERK''

Cilj programa ''5K'' je razvoj održivog procesa uspostavljanja principa savremenog ekonomskog konteksta obrazovanja i zapošljavanja mladih sa jedne strane i ekonomski prosperitet lokalne zajednice (općine Tešanj) s druge strane. Program se realizuje u partnerstvu sa obrazovnim ustanovama (osnovne i srednje škole) na području općine Tešanj, privatnim sektorom kao i konzorcijem organizacija civilnog društva koji čine Jedinstvena organizacija mladih Jelah kao nosilac projekta i Univerzalna škola sporta Jelah, Centar za razvoj i podršku Tuzla, Topeer Doboj i Centar za omladinski rad i neformalno obrazovanje Maglaj kao partneri na projektu. Program ''5K'' će razviti i realizovati mladi (budući vršnjački edukatori/ce) u osnovnim I srednjim školama na području općine Tešanj uz podršku i supreviziju menadžmenta obrazovnih ustanova i pomenutog konzorcija organizacija civilnog društva što će omogućiti da se program uskladi sa lokalnim potrebama tržišta rada, unaprijedi i postane održiv te smanji raskorak između potreba poslodavca i individualnih znanja i osobina mladih. Program omogućava mladima i učenicima/cama osnovnih i srednjih škola da prepoznaju i razviju svoje kapacitete, interese i sposobnosti u donošenju značajnih odluka u pogledu obrazovanja, osposobljavanja, zanimanja i upravljanja svojim procesima u učenju, radu i drugim situacijama.

Program ''5K'' je podijeljen u dva dijela:

1. JAČANJE KAPACITETA VRŠNJAČKIH EDUKATORA/ICA

(Novembar – Decembar 2013)

Kroz 30 sati edukacije budući Vršnjački edukatori/ce će paralelno raditi na razvoju programa 5K i pripremati se za samostalno vođenje ovog programa u osnovnim i srednjim školama. Obuka obuhvata 5 cjelodnevnih treninga i teme: testiranje za procjenu karijere, karijerno informisanje i usmjeravanje, istraživanje karijere kroz informativne razgovore, istraživanje karijere kroz šegrtovanje kod poslovnih subjekata i karijerno savjetovanje. Cilj ovog dijela programa 5K je uspostavljanje funkcionalnog i održivog sistema i programa profesionalne orijentacije za mlade na prelazu u viši nivo školovanja, odnosno u tržište rada.

2. REALIZACIJA PROGRAMA 5K

(Decembar 2013 – April 2014)

Kroz pet mjeseci Vršnjački edukatori/ice će paralelno raditi na realizaciji programa 5K I obuci novih Vršnjačkih edukatora/ica u osnovnim i srednjim školama. Obuka obuhvata 5 trosatnih treninga i teme kao i u prvom dijelu programa ''5K''. Cilj ovog dijela programa ''5K'' je unaprijediti školske kapacitete u oblasti profesionalne orijentacije i podstaketi mlade i učenike/ce da učešćem u svim fazama programa preuzmu odgovornost za svoju budućnost u pogledu izbora školovanja i zapošljavanja.

Pozivamo zainteresovane i motivisane mlade ljude između 15 i 30 godina sa područja općine Tešanj koji žele uzeti aktivno učešće u ovom programu te na taj način doprinijeti razvoju efikasnog i efektivnog sistema profesionalne orijentacije mladih i povećanju odgovornosti i kapaciteta mladih kod izbora školovanja I zapošljavanja.

Broj mjesta je ograničen, učešće BESPLATNO, stoga se požurite i prijavite...

Više informacija o programu ''5K'' i prijavni formular možete dobiti upitom na:

: +387 32 664 114; E: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ; W: www.cerk.ba; F:

www.facebook.com/cerk.ba

Projekat ''Centar za razvoj karijere mladih – CERK'' se realizuje u okviru UNDP-ovog projekta ''Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III'' kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

Budite kreatori Vaše budućnosti!

ROK ZA PRIJAVU JE 15.11.2013.

je program Jedinstvene organizacije mladih iz Jelaha u oblasti profesionalne orijentacije mladih u okviru projekta

Poziv za prijave: Jačanje aktivizma organizacija civilnog društva u BiH

 

 

Osnovni cilj ovog projekta je poboljšanje sposobnosti organizacija civilnog društva u BiH da organiziraju i provode kampanje zagovaranja, te osiguraju fondove za provođenje kampanja. Ovaj projekat bi trebao osnažiti organizacije civilnog društva da snažnije utiču na donosioce odluka, te da od njih zahtjevaju veću odgovornost i bolju uključenost u javne debate o provedbi progresivnih politika.

Projekat se sastoji od dvije faze: prva faza je napredni trening, dok je druga mentorstvo i  usmjeravanje. Projekat traje 18 mjeseci.

Trening će se održati u dvije sesije: 9.-13. decembar 2013. i 24.-28.februar 2014. u Sarajevu. Trening će biti održan na engleskom jeziku.

Cilj treninga je poboljšanje kapaciteta i vještina učesnika za planiranje i organizaciju zagovaračkih kampanja. Trening će se fokusirati na jačanje vođa organizacija civilnog društva u analizi političkih i socijalnih promjena u BiH, te opremanje istih sa alatima i metodama za razvoj i provedbu strategija zagovaranja koje odgovaraju BiH kontekstu. Na osnovu kriterija ovog poziva, biće odabrano 15 učesnika.

Oxfam će obezbijediti sredstva za sve troškove, uključujući prostorije za trening, internet, osvježenje, materijale za trening, te putne troškove za organizacije civilnog društva koje dolaze izvan Sarajeva.

Po završetku programa treninga od kandidata će se očekivati da predstave ideju za kampanju zagovaranja koja će biti provedena u predstojećem periodu. Tokom projekta, do 5 od predstavljenih 15 ideja biće podržano kroz mentorisanje i usmjeravanje u planiranju i provedbi kampanje, te u komunikaciji sa medijima. Iako će učesnicima biti pružena podrška u potrazi za fondovima, pod projektom nisu obezbijeđena sredstva za provedbu kampanja zagovaranja.

Oxfam će organizirati dalje treninge za učesnike, da bi isti mogli podijeliti svoje stečeno znanje i iskustvo sa drugim organizacijama civilnog društva.

Ko se može prijaviti:
Organizacije civilnog društva
koje se bave dobrom upravom i odgovornošću, osnaživanjem polova ili mladih, jednakošću i inkluzijom, zaštitom okoliša, te drugim aspektima društvenog i ekonomskog razvoja, a koje su:
1. Registrirane u zemlji na nivou države, entiteta/kantona;
2. Entuzijastično prihvataju participativni pristup koji odgovara idejama i težnjama zajednice u kojoj djeluju;
3. Sa barem jednim zvanično zaposlenim, sa projektima koje trenutno provode;
4. Trenutno provode ili planiraju provoditi kampanju zagovaranja ili imaju ideje za nove kampanje i/ili inicijative u oblasti politika;
5. Imaju misiju/mandat, definirane u statutu, da utiču na javne politike i prakse, i/ili imaju watchdog ulogu;
6. Su provodile ili učestvovale u zagovaranju ili nekoj od inicijativa za kampanju u zadnjih 5 godina;
7. Krovne organizacije civilnog društva i mreže, kao i organizacije koje mogu dokazati da aktivno sarađuju sa sestrinskim organizacijama u ostvarenju zajedničkih ciljeva biće preferirane;
8. Su voljne posvetiti vrijeme direktnora/menadžera organizacije ili šefa odjela (ako takav postoji) za zagovaranje/kampanje/politiku , da učestvuje u svim aspektima programa, kao što je prikazano u produžetku.

Pojedinac učesnik ispred organizacije mora prisustvovati na dva treninga iz zagovaranja i kampanja, koji će se održati  9.-13. decembra 2013. i 24.-28.februara 2014. u Sarajevu. Osim toga, od njih će se zahtijevati da posvete do 25 dana za diskusije, sastanke itd., sa osobljem projekta, menotorima i drugim učesnicima u period mart 2014-mart 2015.

Svi učesnici moraju dobro poznavati govorni i pisani engleski jezik.

Rok za prijave: 10. novembar 2013

Kako aplicirati:
Ispunjen formular za aplikaciju poslati mailom na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 10. novembra 2013.

Kontakt za više informacija: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Više informacija:
Text for application lok
Text for application eng
Application form

- See more at: http://www.mreza-mira.net/3927-jacanje-aktivizma-organizacija-civilnog-drustva-u-bih/#sthash.9E0tka3p.dpuf

Poziv na javni natječaj zaIstraživačke stipendije za znanstvenice i studentice

Projektom istraživačkih stipendija EIŽ želi poduprijeti kratkoročne istraživačko-spisateljske aktivnosti žena. Istraživanje će se usmjeriti na aktivnosti EIŽ lokalnih partnerskih udruga u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori. Cilj projekta je povezivanje akademske kontekstualizacije i analiza sa primjerima bazičnih inicijativa žena Zapadnog Balkana na području ljudskih prava žena, mira i pomirenja, međuvjerske i prekogranične suradnje. Cilj je istražiti iskustva, spoznaje i strategije djelovanja aktivistica ženskih udruga i staviti ih u kontekst širih teorijskih rasprava o određenim pitanjima iz područja njihova djelovanja kao i obogatiti teorijska promišljanja njihovim iskustvima. Na taj način EIŽ želi motivirati i ohrabriti s jedne strane aktivistice da javno iznesu spoznaje iz područja kojima se bave, s druge strane znanstvenice da te ideje predstave široj društvenoj i znanstvenoj zajednici.

Stoga pozivamo znanstvenice i studentice da se predaju svoj prijedlog istraživanju o radu EIŽ partnerskih udruga rezultat čega će biti pisanje članka do 8.000 riječi na neku od sljedećih tema:

- patrijarhat i položaj žene u tradicionalnim religijama

- rodni vid obiteljskog nasilja

- vjerski motivirano mirotvorstvo

- izgradnja mira na temeljima međureligijskog dijaloga

- teološka antropologija žene kao temelj za jačanje identiteta i uloga žena

- teologija mira, nenasilja i pomirenja

- naslijeđe i uloga bosanskih franjevaca u razvijanju kulture suživota i mira

- vjerska učenja o odnosu prema drugima i drugačijima

- odnos vjere i društvenog aktivizma

Prijaviti se mogu studentice ili znanstvenice koje mogu dokazati sposobnost kvalitetnog, znanstvenog istraživanja i pisanja kao i svoj entuzijazam za ženska ljudska prava, nenasilje, ekumensku otvorenost i međureligijski suživot. Stipendistice će biti glasnice EIŽ partnerica koje će povezati aktivnosti, pristupe, koncepte i metode tih aktivistica s postojećim teorijama, teologijama, pokretima i sl. To bi u stvarnosti značilo da bi kandidatice trebale identificirati ili, u još boljem slučaju, kontaktirati EIŽ partnerice čiji bi rad željeli istražiti prije podnošenja svog prijedloga (krajnji rok: 17.11.2013). Popis partnerskih udruga ćete pronaći u prilogu ('local partner list.xlsx'). Stipendistice čiji se prijedlog prihvati posjetit će odabrane partnerske udruge i o njima učiti u okviru svog istraživanja. Članci bi u konačnici trebali odražavati suradnju stipendistica i odabranih EIŽ partnerskih udruga.

Razdoblje stipendiranja je šest mjeseci, od siječnja/januara do lipnja/juna 2014. godine. Akademska savjetnica će biti dostupna svim stipendisticama, a EIŽ zadržava pravo da stipendisticama imenuje mentoricu, ako misli da je to potrebno. Svaka stipendistica mora poslati članak na svom materinjem i i engleskom jeziku. Dvojezični članak mora već biti stručno obrađen/lektoriran. Rad će biti objavljen na web stranici Ekumenske inicijative žena. Stipendistice zadržavaju pravo na korištenje i objavljivanje svojih radova uz napomenu da je rad nastao u suradnji s Ekumenskom inicijativom žena. Stipendistice će biti primljene u neformalnu mrežu EIŽ-a i time steći mogućnost sudjelovanja na svim budućim događanjima , kao što su konferencije i radionice organizirane od strane EIŽ-a.

Broj istraživačkih stipendija koje se dodjeljuju: maksimalno 8.

Vrijednost pojedinačne stipendije: do 2.500,00 EUR.

Stipendije se mogu se upotrijebiti za:

- putne troškove i troškove smještaja za vrijeme rada sa lokalnim partnerskim udrugama EIŽ-a

- putne troškove, smještaj i sudjelovanje na relevantnim događajima unutar geografskog područja koje pokriva EIŽ a, koji su važni za istraživanje tema rada

- kupnju knjiga, pretplatu na časopise, kopiranje dokumenata važnih za izradu rada

- prijepis intervjua nastalih tijekom istraživanja potrebnog za pisanje rada

- članarinu/pristup knjižnicama

- kupnju neophodne opreme (do 500 EUR vrijednosti) npr. snimača glasa, fotoaparata, prijenosnog računala i sl.

- prijevod rada (na engleski jezik) i lekturu/korekturu

 

Prijava za natječaj:

1. Molimo sve zainteresirane da nam što je prije moguće (a, prije slanja same prijave) proslijede svoj iskaz interesa na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. . Ukoliko imate pitanja i/ili želite kontaktirati EIŽ partnerice kako biste ostvarile suradnju molimo pišite nam na Julianne Funk (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili +385 21 862 599).

2. Prijave za natječaj moraju se poslati najkasnije do 17.11.2013. na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. . Prijave treba pisati na hrvatskom, srpskom, bosanskom ili engleskom jeziku.

3. Prijava treba sadržavati:

- životopis koji uključuje popis objavljenih radova i istraživačkih projekata (ako je primjenjivo)

- prijedlog rada (maksimalno 3 stranice) koji bi uključivao: (a) Problem ili hipotezu istraživanja (ono što se želi istražiti); (b) Plan istraživanja (istraživanja koja odgovoraju na pitanje); (c) Metodologiju istraživanja (kako će se istraživati ili na koji način istraživačice skupljati informacije i analizirati ih); (d) Budžet; (e) Identifikacija i kontaktiranje EIŽ partnerskih udruga zbog suradnje

- pismo motivacije (predlaže se da se posebno označi popis radova i projekata vezanih uz temu prijavljenu na natječaj i sažetak radova vezanih uz temu natječaja)

- pisani primjer (može biti objavljen tekst) od najmanje pet stranica

- imena i kontakt informacije barem dviju osoba koje dobro poznaju rad kandidatkinje

Raspored:

1. Ekumenska inicijative žena uzet će u razmatranje samo one prijave koje sadrže potpunu dokumentaciju. Od zaprimljenih prijava odabrat će do osam onih koje najbolje odgovaraju postavljenim kriterijima. Ekumenska inicijativa žena će do 29.11.2013. obavijestiti svaku kandidatkinju o rezultatima natječaja.

2. Svaka stipendistica dobit će upute, a nakon potpisivanja sporazuma o partnerstvu svakoj stipendistici će se doznačiti dio ugovorenih novčana sredstva najkasnije do 15.12.2013.

Do 1.3.2014. stipendistice će trebati dostaviti kratki izvještaj o istraživanju i sažetak članka na jednoj stranici, a do 1.5.2014. nacrt članka.

3. Stipendistice trebaju svoje završene članke, na engleskom i na materinjem jeziku poslati na e-mail adresu Ekumenske inicijative žena do 1.7.2014. EIŽ će ostatak ugovorenih novčanih sredstava isplatiti po prihvaćanju članka s EIŽ strane.

4. Ekumenska inicijativa žena će svaki primljeni članak objaviti na svojoj web stranici do sredine rujna/septembra 2014.

Stipendije za praksu u prestižnim njemačkim kompanijama

Program obezbjeđuje smještaj, putne troškove, zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u Njemačkoj te džeparac

Program stipendija njemačke privrede (na njemačkom i engleskom jeziku) sprovodi se po osmi put na području BiH, uz podršku Predstavništva njemačke privrede u BiH kao lokalnog partnera programa.

Cilj programa je da se studenti i apsolventi upoznaju sa organizacijom, poslovnim procesima i funkcionisanjem velikih i uspješnih kompanija, kako bi kasnije to znanje i iskustvo prenijeli kroz svoje buduće radno angažovanje u BiH. U okviru ovog programa studenti viših semestara, apsolventi kao i oni koji su završili studij i stekli prvo radno iskustvo, imaju priliku apsolvirati praksu u prestižnim njemačkim kompanijama u trajanju od tri do šest mjeseci.

U programu učestvuju njemačke firme iz različitih oblasti kao što su energetika, automobilska industrija, elektrotehnika, mediji, bankarstvo, projektni management, zaštita okoliša, arhitektura, građevina, poljoprivreda i druge.

Program finansira Vlada SR Njemačke uz koordinaciju Odbora njemačke privrede za istočnu Evropu. Program obezbjeđuje smještaj, putne troškove, zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u Njemačkoj te džeparac.

Apliciranje je moguće do 10.11.2013. godine. Više informacija i online prijave na www.stipendienprogramm.org

civilnodrustvo.ba