• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

 • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

 • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

 • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 49/05) i člana 35. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave i stručne službe općine Novi grad Sarajevo, br. 02-05-2100/13 od 08.02.2013. godine, općinski načelnik općine Novi grad Sarajevo, raspisuje

KvalifikacijaI. Općinska služba za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni integrisani razvoj 

1. Pozicija - Viši samostalni referent za organizovanje kulturnih manifestacija općine .................. 1 izvršilac 

Opis poslova: 

 • vođenje kulturnih manifestacija, te koordinacija sa osnovnim školama, predškolskim ustanovama, kulturno-umjetničkim društvima, te drugim ustanovama koje učestvuju u realizaciji istih,
 • uređuje prostor, scenu, enterijer i eksterijer namijenjen kulturnim i javnim izvedbama muzičkih grupa, ansambala i drugih subjekata,
 • učestvuje u izradi plakata, slika i drugih sredstava u komunikaciji sa ciljanom publikom i sl.,
 • prikupljanje, sređivanje i obrada podataka koji se odnose na kulturne događaje na teritoriji općine,
 • odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova šefu Odsjeka i pomoćniku općinskog načelnika,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika, odnosno šefa Odsjeka.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove propisane Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sllužbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 49/05) i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave i stručne službe općine Novi grad Sarajevo, kako slijedi: 

Opći uslovi: 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da je punoljetan,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uslovi

 • VŠS/VI, pedagoška akademija - odsjek muzička kultura,
 • 1 godina radnog staža u struci,
 • položen stručni ispit za rad u organima državne službe,
 • poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni oglas kandidati trebaju podnijeti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): 

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili kopija CIPS-ove lične karte,
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci) ili kopija CIPS-ove lične karte, 
 • diploma o vrsti i stepenu školske spreme,
 • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za rad u organima državne službe,
 • uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene tražene školske spreme,
 • dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • ovjerena izjava kandidata kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika. 

Izabrani kandidat koji se primi u radni odnos podliježu obavezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca. 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Oslobođenje" "Nezavisne novine" i Dnevni list. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa dostaviti na adresu: Općina Novi grad Sarajevo, Ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97, sa naznakom "Komisija za provođenje javnog oglasa". 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

http://www.nezavisne.com/berza-rada/oglas/Visi-samostalni-referent-za-organizovanje-kulturnih-manifestacija-opstine-663.html#sthash.HZolpQHB.dpuf