• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
CARDS

(eng. CARDS - Community Assistance for Reconstruction, Development and Stability). Pomoć Zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju". Program Europske unije za zemlje procesa stabilizacije i pridruživanja (zemlje PSP-a): Albaniju, Bosnu I Hercegovinu, Hrvatsku, SR Jugoslaviju, Makedoniju.

Centralizovani dekoncentrisani sisitem p

(eng. Centralized Deconcentrated Implementation System CDIS) Sustav provedbe u kojemu nabavu i upravljanje projektima provodi Delegacija Europske komisije u zemlji korisniku.

Centralizovani sistem implementacije

(eng. Centralized Implementation System CIS) Sustav provedbe u kojemu nabavu i upravljanje programima financiranim od EZ-a provodi središnjica Europske komisije (Bruxelles) u korist vlade zemlje korisnika.

Ciklus finansiranja

(engl. Funding cycle, Funding round) Hronološki obrazac za pregled pristiglih prijedloga projekta, odlučivanje i obavještavanje aplikanata (onih koji su poslali prijedlog projekta). Neki donatori daju grantove tačno u određenim intervalima (kvartalno, polugodišnje, itd.) dok drugi to rade jednom godišnje ili stalno u toku godine. (ili)

Raspored događaja koji počinje objavljivanjem konkursa za raspodjelu sredstava (grantova), praćen rokovima za podnošenje aplikacija, pregledom pristiglih aplikacija, dodjeljivanjem grantova, potpisivanjem ugovora sa onima kojima su odobrena sredstva i prebacivanjem novca na njihove račune. Ako su sredstva preraspoređena ili je ostao višak sredstava nakon prvog ciklusa finansiranja, onda se taj ciklus ponavlja.

Ciklus granta

(engl. Grant cycle) Raspored koji određuje kada će se aplikacije razmatrati, sredstva odobravati i kada treba raditi evaluaciju.

Cilj

(engl. Objective) Opis svrhe (svrha) projekta ili programa.

Ciljevi i podciljevi

(engl. Goals and objectives) Ovaj dio pisanog prijedloga projekta, koji obično ima naziv “dugoročni i kratkoročni ciljevi” predstavlja jedan od najvažnijih djelova projekta i takođe jedan od djelova koji se često pogrešno razumije. Dešava se da se ova dva pojma miješaju ili se koriste različito kod organizacija iz različitih oblasti. U principu, ova dva termina se odnose na dva različita stepena promjene, rezultate ili uticaje koji će biti postignuti realizacijom vašeg projekta ili programa. Prvi predstavlja širu, dalekosežniju svrhu vašeg projekta ili usluga koje pružate - na primjer: “Naša svrha (ili cilj) je da pomognemo ženama koje su zlostavljane da povrate svoje dostojanstvo, psihičku stabilnost i samopoštovanje.” Drugi termin se može slobodno zvati vašim metama ili indikatorima uspjeha. Ovi rezultati su specifični, mjerljivi, vremenski određeni i direktno doprinose ostvarenju prvog cilja. Na primjer: “ U roku od šest mjeseci poslije završetka našeg projekta, 75% žena koje su prošle kroz našu obuku će zadržati ili naći novi posao koji je u visini ili iznad prosječnog ličnog dohotka u Bosni i Hercegovini”.

Vidjeti takođe: Ciljevi/Operativni ciljevi

CIljevi ostvarnih efekata

(engl. Outcome objectives) Ova terminologija opisuje metu (cilj) ili indikatore uspjeha koji se direktno odnose na promjenu koja će proizaći iz vašeg predloženog projekta. “Efekat” (outcome) jeste sama promjena-odgovor na pitanje, “Što će biti drugačije u našem društvu ili životima ljudi kojima se bavimo u ovom projektu kao rezultat naših napora (nakon završetka projekta)?”. Jedan cilj ostvarenog efekta razlikuje se od procesnog ili kratkoročnog cilja, koji se fokusira na aktivnosti ili odrađivanje onoga što je planirano Jedan primjer za kratkoročni cilj bi bio: “ Do kraja decembra 2006. godine, mi ćemo odraditi 60 časova opismenjavanja za 50 punoljetnih osoba”. Sa ovim ciljem povezan, ali mnogo jači, jedan cilj ostvarenog efekta - koji se fokusira na promjenu, a ne na ono što treba da se odradi da bi se postigla ta promjena - bi bio, “Poslije 60 održanih časova opismenjavanja, 75% punoljetnih osoba će poboljšati svoju pismenost za najmanje dva stepena.”

Ciljevi/Operativni ciljevi

(engl. Objectives) Kao dio prijedloga projekta, ciljevi predstavljaju izjave o očekivanim rezultatima koje sadrže podatke o tome ko će što da radi, kada i koliko toga će biti urađeno. Mjerljivi ciljevi postaju kriterijum na osnovu kojeg se ocjenjuje uticaj koji se projektom ostvaruje na ciljnu grupu i/ili efektivnost organizacije.

Ciljna grupa/Ciljna populacija

(engl. Target groups, Target population) Određena populacija koju čine mogući korisnici projekta. Ona može obuhvatati sve ili dio potencijalnih korisnika. (ili)

To je ona grupa ljudi na koju su usmjerene projektne aktivnosti. Znači, to su sve one grupe, institucije, pojedinci,… na koje želimo djelovati da bismo riješili problem i pomogli korisnicima (engl. beneficiaries). Ciljnu grupu treba jasno razlikovati od onih kojima projekat pomaže: ove druge čine oni u čiju korist djeluje projekat, a prvu oni na koju djelujete.

Ciljna skupina

Target Group Skupina/jedinica na koju će pozitivno djelovati project na razini svrhe projekta.

Čist (neto) prihod

(engl. Net income) Višak između ukupnih prihoda i zarade u odnosu na ukupne troškove i gubitke za određeni računovodstveni period.

Vidjeti takođe: Bilans stanja

Članovi

(engl. Members) Osobe u neprofitnoj organizaciji koje uživaju određena prava u skladu sa statutom, podzakonskim aktima i državnim zakonom. Ova prava mogu podrazumijevati i izbor Upravnog odbora neprofitne organizacije.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL