• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
E-mail kampanja

(engl. E-mail campaign) Jedna vrsta kampanje, koja se obično široko koristi, a koja se sprovodi e-mailom, tako što se obično jednoj osobi pošalje nekoliko e-mailova tokom određenog vremenskog perioda.

Efekat

(engl. Impact) Stepen u kojem je jedan projekat ili program napravio dugoročnu promjenu.

Efektivnost

(engl. Effectiveness) Stepen do kojeg je program ili projekat postigao željene promjene ili postigao svoje ciljeve kroz realizaciju projektnih aktivnosti. Efektivnost se može mjeriti u odnosima i inputa (uloženih stredstava) i outputa.

Vidjeti takođe: Input, Output

Efektivnost organizacije

(engl. Organizational effectiveness) Sposobnost jedne organizacije da ispunjava svoju misiju uz pomoć zdravog menadžmenta, dobre uprave, i stalne posvećenosti postizanju rezultata.

Efikasnost

(engl. Efficiency) Stepen do kojeg su u relizaciji jednog programa ili projekta resursi svrsishodno korišćeni i aktivnosti završene u predviđenom roku.

Ekonomičnost

(eng. Efficiency) Činjenica da su rezultati postignuti uz razumne troškove, tj. koliko su dobro sredstva i aktivnosti prevedena u rezultate, te je li ostvarena kvaliteta rezultata.

Ekonomski najpovoljnija ponuda

(engl. Most Economically Advantageous) Tender Ponuda koja se smatra najboljom prema kriterijima određenim za dotični ugovor, tj. Prema kvaliteti, tehničkim karakteristikama, estetskim i funkcionalnim značajkama, uslugama poslije isporuke i tehničkoj pomoći, datumu isporuke ili razdoblju provedbe i cijeni. Ovi kriteriji moraju biti objavljeni u obavijesti o nabavi ili navedeni u natječajnoj dokumentaciji.

Eksterna evaluacija

(engl. External evaluation) Evaluacija koju sprovodi osoba izvan organizacije čiji se projekat ili program evaluira.

Evaluacija

(engl. Evaluation) Evaluacijom se utvrđuje da li su ispunjeni ciljevi projekta (dugoročni i kratkoročni), tj. uspješnost realizacije jednog projekta. Ona treba da je usko vezana za ove ciljeve. Opišite metodologiju evaluacije, npr. Načini prikupljanja podataka, vrste informacija koje će se sakupljati, da li će evaluaciju raditi neko unutar organizacije (interna evaluacija) ili će se raditi eksterna evaluacija.

Vidjeti takođe: Interni evaluator, Eksterna evaluacija

Evaluacija nakon realizacije granta

(engl. Post-Grant Evaluation) Procjena rezultata koji su ostvareni realizacijom projekta za koji je odobren grant, sa naglaskom na tome da li su se tim projektom ostvarili željeni (planirani) ciljevi.

Vidjeti takođe: Grant

Evaluacija rezultata

(engl. Outcome evaluation) Evaluacija koja se koristi da bi se identifi kovali rezultati jednog projekta (programa).

Ovaj tip evaluacije pruža sljedeće podatke:

(1) stepen u kojem problemi i potrebe kojima se bavi projekat još uvijek postoje;

(2) načini da se poboljšaju nepovoljni uticaji i da se unaprijedi željeni uticaj, i

(3) izvjesni redizajn (djelova) projekta koji se može naznačiti za ubuduće. (ili)

Evaluacioni proces koji se više fokusira na mjerenje uspješnosti u ostvarivanju određene, mjerljive, i značajne promjene u društvu ili u životima ljudi za koje se sprovodila promjena, nego na puko navođenje inputa (uloženih sredstava) ili izvještavanje o onome što se uradilo.

Evaluacioni plan

(engl. Evaluation Plan) Pisani dokument kojim se opisuje cjelokupan pristup ili plan koji će se koristiti za sprovođenje evaluacije nekog projekta. Ovaj dokument sadrži sljedeće podatke:

- što će biti urađeno,

- kako će biti urađeno,

- ko će to uraditi,

- kada će biti urađeno, i

- zašto se evaluacija sprovodi.

Evropska unija

(eng. European Union) Ekonomsko i političko udruženje 15 europskih zemalja.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL