• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Page:  1 2 Next »
Facilitacija

(engl. Facilitation) Planiranje i vođenje sastanka.

Facilitator

(engl. Facilitator) Osoba koja djeluje kao nepristrasni lider ili moderator sastanka.

Faktori kvalitete

(engl. Quality Factors) Kriteriji za koje se zna da imaju značajni učinak na održivost koristi ostvarenih prošlim projektima, a koje je potrebno uzeti u obzir pri izradi i provedbi svakog je potrebno uzeti u obzir pri izradi i provedbi svakog projekta (ranije: faktori održivosti (sustainability criteria): "vlasništvo" korisnika nad projektom, podrška određenoj politici, gospodarski i financijski faktori, društveno-kulturni aspekti, spol, odgovarajuća tehnologija, aspekti zaštite okoliša te sposobnost upravljanja u institucijama koje vode projekt.

Faza evaluacije

(eng. Evaluation Phase) Šesta i konačna faza projektnog ciklusa tijekom koje se ocjenjuje projekt u odnosu na ciljeve, a zaključci se koriste kao sredstvo kojim se može utjecati  na buduće aktivnosti.

Faza identifikacije

(eng. Identification Phase) Druga faza projektnog ciklusa. Uključuje početnu razradu projektne ideje s obzirom na ciljeve, rezultate I aktivnosti te s ciljem da se utvrdi treba li ili ne treba ići dalje sa studijom o izvedivosti.

Faza implementacije

(eng. Implementation Phase) Peta faza projektnog ciklusa tijekom koje se provodi projekt te prati napredak u odnosu na ostvarivanje

Faza preliminarne procjene

(eng. Appraisal Phase) Treća faza projektnog ciklusa. Obuhvata utvrđivanje pojedinosti projekta na temelju studije o izvedivosti, nakon čega djelatnici Europske komisije ispituju korist i konzistentnost projekta s resornim politikama.

Faza programiranja

(engl. Programming Phase) Prva faza projektnog ciklusa tijekom koje se priprema Indikativni program.

Faza utvrđivanja zatečenog stanja

(eng. Inception Phase) Razdoblje od početka projekta do sastavljanja izvješća o zatečenom stanju. Tijekom ove faze provodi se procjena opisa posla te se elaborira tijek provedbe projekta.

Filantrop

(engl. Philanthropist) Pojedinac koji je uključen u neku volontersku (dobrovoljnu) akciju vezano za ostvarenje nekog opšteg (javnog) interesa, što obuhvata dobrovoljno pružanje usluga, volonterske asocijacije ili dobrovoljna davanja.

Filantropija

(engl. Philanthropy)

1. Volonterska aktivnost radi ostvarenja nekog javnog (opšteg) interesa;

2. Ljubav prema čovječanstvu, koja se obično ispoljava kroz ulaganje napora za dobrobit čovječanstva putem ličnog angažovanja ili davanjem finansijske podrške za određene svrhe;

3. Svaki napor da se ublaži ljudska patnja i bijeda, poboljša kvalitet života, pruži pomoć ili podrška, ili očuvaju prave vrijednosti putem davanja poklona, pružanja usluga, ili kroz neku drugu dobrovoljnu aktivnost.

Financijska ponuda

(eng. Financial Offer) Dio ponude na natječaj koji sadrži sve financijske elemente ponude, uključujući sažetak proračuna I pregled cijena po stavkama, odnosno raspored trošenja sredstava, prema zahtjevima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.

Finansijski izvještaj primaoca granta

(engl. Grantee financial report) Izvještaj u kome se detaljno obrazlaže kako jedna organizacija troši sredstva koja su joj odobrena grantom. Obično jedan finansijski izvještaj sadrži spisak svih troškova koji su nastali trošenjem sredstava granta. Nekad se ovaj spisak nadopunjuje potpunim finansijskim izvještajem jedne organizacije koji obuhvata sve njene prihode i troškove, aktivu i pasivu.

Finansijski menadžment

(engl. Finance management) Finansijski menadžment je kontinuirani proces u kojem se procjenjuju fi nansijski rezultati organizacije u jednom periodu i na taj način omogućava donošenje finansijskih odluka relevantnih za sadašnjost i budućnost organizacije.

Fokus/tematska grupa

(engl. Focus group) Metoda sakupljanja informacija kroz evaluacioni proces. Ova metoda obično obuhvata grupu od 7-10 ljudi koja se formira u svrhu prikupljanja mišljenja, stavova, predlaganja ideja, ili preporuka za dalji rad.

Vidjeti takođe: Intervju

Page:  1 2 Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL