• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Nacionalni koordinator pomoći (za EU)

(engl. National Aid Coordinator - for EU Assistance). Državni ministar odgovoran za poslove s EU i zadužen za programiranje unutar zemlje korisnika. NKP također osigurava tijesnu vezu između PSP-a I korištenja financijske pomoći Zajednice, te je odgovoran za praćenje i procjenu decentraliziranih programa EZ-a.

Nadoknada troškova

(engl. Cost reimbursement) Onaj kome je grant odobren obezbjeđuje dokaz (obično račun) za svaki trošak koji je odobren u okviru određenog granta, a donator nadoknađuje cjelokupan iznos za koji se prikupe dokazi na ovaj način.

Naučene lekcije

(engl. Lessons learned) Proces kojim kroz evaluaciju navodimo što se desilo i zašto, a zatim primjenjujemo ono što se tako naučilo da bi se izbjeglo ponavljanje istih grešaka.

Vidjeti takođe: Pozitivna iskustva, Evaluacija, Menadžment znanja, Organizacija koja uči

Nenovčana donacija/In-kind donacija

(engl. In-kind donation) Nenovčane donacije kao što su oprema, materijal za rad, korišćenje kancelarijskog prostora, razne vrste roba, poslovne usluge, vrijeme osoblja i slično.

Nenovčani troškovi

(engl. In-kind costs) Nenovčani doprinosi u obliku opreme, materijala za rad, prostora, vremena osoblja, itd. koje daje primalac granta. Ovaj nenovčani iznos može biti limitiran od strane donatora.

Neposredni rezultat

(engl. Output) Djelomična ili konsolidirana posljedica neke aktivnosti poduzete u okviru nekog projekta.

Neprioritetni prijedlozi

(engl. Unsolicited proposals) Donatori mogu dozvoliti organizacijama da podnesu prijedloge projekta koji ne spadaju u listu prioriteta tog donatora ili njegovih programskih oblasti.

Neprofitna organizacija

(Non-profit organization) Ova organizacija je sinonim za nevladinu organizaciju. Neprofitna organizacija je ona organizacija kojom upravlja obično volonterski upravni odbor, i čiji rad nije usmjeren na sticanje profita. Ove organizacije pripadaju trećem sektoru.

Vidjeti takođe: Treći sektor.

Neprofitni sektor

(engl. Non-profit sector) Ovaj sektor sačinjavaju nevladine organizacije koje se bave pitanjima od javnog interesa bez motivacije da steknu profit.

Vidjeti takođe: Organizacije lokalne zajednice

Nevladina organizacija (NVO)

(engl. Non-governmental organization (NGO)) Vrsta organizacije civilnog društva koja je neprofitna, nepolitička i koja služi javnom interesu ili interesu određene (specifične) grupe. Ovaj izraz se obično koristi za organizacije civilnog društva koje su formalno registrovane. (ili)

Nevladina organizacija je ona organizacija koja se slobodno i legalno (u skladu sa pravnim sistemom koji poštuje najviše standarde ljudskih prava i sloboda), autonomnom inicijativom građana formira, organizuje i djeluje na programskoj platformi o unaprjeđenju javnog dobra, i koja je izvan uticaja i kontrole državnih i paradržavnih aparata vlasti. (ili)

Termin Ujedinjenih nacija za neprofitnu organizaciju koju ne finansira i ne kontroliše u potpunosti vlada i koja promoviše dobrobit ljudi na neprofi tnoj osnovi. Kada postoji samo u jednoj zemlji, smatra se nacionalnom NVO, a kada postoji u više zemalja u regionu smatra se regionalnom NVO. Organizacija bi trebalo da ima pravno ustanovljen statut, jasnu svrhu i vidljive aktivnosti sa upravljačkim tijelom koje ima ovlašćenje da govori u ime svojih članova. Može ali ne mora biti pridružena nekoj međunarodnoj organizaciji.

Vidjeti takođe: Organizacija građanskog društva, Neprofitna organizacija, Dobrovoljna organizacija

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL