• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Page:  1 2 3 Next »
Obavještenje o nabavci

(engl. Procurement notice) Dokument u prethodno određenom formatu koji objavljuje ugovaratelj na taj način raspisujući natječaj. On se obavezno objavljuje u Službenom glasilu Europskih zajednica. Također se pojavljuje u bazi podataka o natječajima na Internet stranici.

Objektivno provjerljivi pokazatelji

(engl. Objectively Verifiable Indicators - OVI) Mjerljivi pokazatelji koji će pokazati jesu li ciljevi ostvareni. Objektivno provjerljivi pokazatelji predstavljaju temelj za izradu odgovarajućeg sustava

Obuka/Trening

(engl. Training) Formiranje stručnjaka kroz specijalizovanu obuku i iskustvo.

Ocjena

(eng. Assessment) Revizija koja se vrši tijekom trajanja projekta ili nakon njega kako bi se provjerilo da li su postignuti izravni ciljevi.

Odbor za evaluaciju

(eng. valuation Committee) Odbor sastavljen od neparnog broja članova s pravom glasa, imenovan od ugovaratelja, koji posjeduje nužne tehničke, jezične i administrativne kapacitete za davanje informiranog mišljenja o ponudama na natječaje ili prijavama za dodjelu bespovratnih sredstava.

Odbor za uži izbor

(engl. Shortlist Panel) Odbor sastavljen od neparnog broja članova s pravom glasa koje imenuje ugovaratelj, a koji posjeduju potrebnu ekspertizu za odabir firmi u užem izboru u okviru ograničene procedure nabave.

Odluka o izdvajanju sredstava

(eng. Commitment) Odluka o izdvajanju sredstava je formalna odluka Komisije koju ona usvaja radi izdvajanja određenih financijskih sredstava u određenu svrhu.  Troškovi koji prelaze visinu sredstava iz odluke o izdvajanju sredstava nisu mogući.

Odnosi sa javnošću

(engl. Public relations (PR)) Strateški proces usmjeren na sticanje i upravljanje publicitetom.

Održivi razvoj

(engl. Sustainable development) Nova paradigma kojom se ističe neophodnost da razvoj bude “održiv”. Ovo znači da razvoj treba da poboljša živote ljudi na jedan ujednačen način, a ne da utiče destruktivno na životno okruženje. Demokratizacija takođe predstavlja jednu od komponenti održivog razvoja.

Održivost

(engl. Sustainability) Vjerojatnost nastavka niza koristi proizašlih iz projekta nakon što je završeno razdoblje vanjske pomoći.

Ograničena procedura

(engl. Restricted Procedure) Procedura u kojoj, nakon objave obavijesti o nabavi, samo kandidati koje ugovaratelj pozove mogu dati ponudu.

Okvirni sporazum

(eng. Framework) Opća pravila i uvjeti pod kojima se odvija suradnja između EK i zemlje korisnika, a koja su ujedno i pravni okvir za provedbu svih operacija vezanih uz programe pomoći EK u toj zemlji.

Okvirni ugovor

(eng. Framework Contract) Ugovor s fiksnim uvjetima i ograničene vrijednosti (do 200.000,00 €) koji se dodjeljuje posebnom procedurom nabave. EK periodično odabire ponuđače za određenu vrstu usluga, te javno objavljuje njihove popise.

Onlajn prikupljanje sredstava

(engl. Online fundraising) Metoda korišćenja Interneta da bi se pronašla i prikupila sredstva.

Opći/opšti ciljevi

(engl. Overall Objectives) Objašnjavaju zašto je projekt važan za društvo u smislu dugoročne koristi za krajnje korisnike te šire koristi za druge skupine. Njima se također prikazuje na koji se način program uklapa u regionalne/resorne politike dotične vlade/organizacije i Europske zajednice, te u općenite ciljeve politika suradnje EZ-a. Opći ciljevi se ne ostvaruju samim projektom (on samo doprinosi ostvarivanju općih ciljeva), već su potrebni doprinosi i drugih programa i projekata.

Page:  1 2 3 Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL