• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Page:  1 2 3 4 5 Next »
Paralelno finansiranje

(engl. Parallel Funding) Partneri se slažu oko zajedničkog cilja, ali donose odluku da vrše upravljanje i raspoređivanje svojih sredstava odvojeno, koristeći sopstveno finansiranje, administrativne i upravljačke strukture.

Paritetni doprinos

(engl. Matching) Jemstvo (data riječ) ili obavezivanje za odobravanjem sredstava ili ne-novčanog davanja u svrhu podsticanja drugih donatora da se obavežu da odobre sredstva ili da povećaju trenutni iznos sredstava koji su odobrili.

Vidjeti takođe: Nenovčana donacija

Participatorna evaluacija

(engl. Participatory evaluation) Uključivanje zainteresovanih strana u proces evaluacije. Dobijanje inputa i/ili informacija od zainteresovanih strana u jednom procesu evaluacije doprinosi kvalitetu dobijenih podataka.

Vidjeti takođe: Evaluacija

Partnersko finansiranje

(engl. Partnership funding) Grant ili program finansiranja u kojem različiti “partneri” daju sredstva. U nekim slučajevima, ovo se može odnositi na zajedničko finansiranje vlade i drugih fonadacija. Može se takođe odnositi na partnere koji daju nematerijalne resurse.

Vidjeti takođe: Zajedničko finansiranje

Partnerstvo

(engl. Partnership) Pojednici ili organizacije koje rade na ostvarivanju zajedničkog cilja sa zajedničkim interesima i odgovornošću za postizanje rezultata.

Pasiva/Obaveze

(engl. Liabilities) Obaveze koje se odnose na posjedovanu imovinu, isključujući vlasnički (kapitalni)dobitak/gubitak. Za fondaciju obaveze predstavljaju neizmirena plaćanja za grantove koji su odobreni ali još nisu plaćeni ili preostali grantovi koje treba platiti tokom perioda od više godina.

Vidjeti takođe: Bilans Uspjeha, (Kapitalni) Dobitak/Gubitak

(ili)

Obaveze su dugovanja organizacije, odnosno ono što organizacija duguje drugima.Na primjer:

- Roba i usluge koje su nabavljene ali još nisu plaćene, npr. kompjuter koji ćete platiti u roku od šest mjeseci; električni radovi koji su završeni u vašoj kancelariji, a za koje još niste dobili račun itd.

- Plate koje treba isplatiti osoblju za prethodni mjesec u prvoj nedjelji tekućeg mjeseca, npr. plate za maj koje se obično isplaćuju 1. juna

- Porezi iz plate i socijalno osiguranje za zaposlene koji su zadržani od plate, ali još nisu plaćeni državi.

Peticija

(engl. Petition) Zahtjev ili molba koju šalje jedna organizacija ili grupa građana organima vlasti na različitim nivoima, tražeći podršku ili protiveći se određenim zakonodavnim rješenjima, ili tražeći razmatranje onih pitanja koja još nisu stigla na dnevni red ovih organa. Peticije se upućuju odgovarajućim odborima.

Pilot projekat

(engl. Pilot (Project)) Početni pokušaj ili aktivnost malog dometa osmišljeni radi testiranja ideje za pristup nekom poslu/rješavanju problema. Pilot projekat se obično pokreće sa namjerom ponavljanja, umnožavanja ili širenja opsega implementacije u kasnijoj fazi. (ili)

Prvobitno testiranje ili početni pokušaj izvođenja nekog projekta (programa), instrument evaluacije, ili isprobavanje nekih procedura u svrhu ispravljanja bilo kakvih problema prije nego što se on implementira ili iskoristi u širem obimu.

Pisani prijedlog projekta

(engl. Proposal) Predstavlja jedan potpuni (kompletni) pisani “plan” za projekat ili ideju koju predlažete da se finansira. “Kompletni pisani prijedlog projekata” se razlikuje od “koncepta predloga projekta” jedino po detaljnosti informacija koje sadrži; osnovne komponente su im iste. Veoma se razlikuju zahtjevi donatora po pitanju obimnosti, formata i sadržaja kompletnog projekta; obavezno provjerite smjernice svakog donatora. Kompletni projekat sadrži sljedeće stavke (standardna forma pisanog prijedloga projekta):

1. Propratno pismo (Cover letter; Cover Sheet)

2. Sažetak projekta (Summary)

3. Uvod (Introduction; Organization details)

4. Obrazloženje problema (Problem Statement; Needs Assessment)

5. Cilj/evi projekta (Long- term objective; Aim; Purpose; Overall goal; Wide objective, Goals)

6. Podciljevi/ Operativni ciljevi ( Objectives; Operational objectives; Narrow objectives; Short- term objectives)

7. Aktivnosti (Activities; Methods)

8. Evaluacija (Evaluation)

9. Budžet (Budget)

10. Prošlo i buduće fi nansiranje (Future or other necessary Funding)

11. Propratni materijal (Appendices/Attachments)

Vidjeti takođe: Propratno pismo, Ocjena potreba, Dugoročni i kratkoročni ciljevi, Evaluacija, Budžet, Propratni material, Uputstva, Koncept prijedloga projekta

Pismo - upit

(engl. Query letter) Kratko pismo koje sadrži podatke o aktivnostima organizacije i zahtjev za fi nansiranjem. Ovakva pisma se šalju potencijalnim donatorima da bi se ispitalo da li su oni uopšte zainteresovani da im se pošalje kompletni prijedlog projekta ili popuni aplikativna forma. Mnogi donatori žele da im se ovako obratite prije nego što im pošaljete kompletni prijedlog projekta.

Vidjeti: Upit

Pismo namjere

(engl. Letter of intent) Donatorovo pismo ili kratka izjava koji sadrže njegovu namjeru da odobri određeni grant. (ili)

Ovo pismo sadrži donatorovu izjavu da će odobriti određena sredstva za realizaciju projekta, ako se ispune određeni uslovi. Ovo pismo daje mogućnost potraživaocu sredstava da traži sredstva od drugih izvora bez čvrste obaveze ovog donatora da odobri sredstva za taj projekat.

Pismo preuzimanja obaveze

(engl. Letter of commitment) Pruža u kratkim crtama pregled obaveza vezano za: prisustvovanje sastancima, finansijsku podšku, obavezu prikupljanja sredstava, prisustvovanje određenim događajima, dužinu rokova, obavezu učestvovanja u raznim odborima, itd.

Plan rada

(engl. Work plan) Plan kojim se utvrđuje aktivnosti i sredstva potrebna za ostvarivanje rezultata i ciljeva projekta.

Planiranje

(engl. Planning) Određivanje ciljeva i identifikacija metoda za postizanje tih ciljeva.

Vidjeti takođe: Interna kontrola

Planiranje posla

(engl. Work planning) Proces u okviru kojeg organizacija određuje koje će se aktivnosti sprovoditi, koji će ih organizacijski dio ili zaposleni sprovoditi, koji resursi će biti potrebni, kao i vremenski okvir u kojem se aktivnosti moraju realizovati. Planiranje posla obično pokriva period od godinu dana ili manje.

Page:  1 2 3 4 5 Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL