• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Page:  1 2 Next »
Računovodstvo
(engl. Accountancy) Računovodstvo koristi knjigovodstvenu evidenciju (knjigovodstvo - čin bilježenja - evidentiranja transakcija) u planskom sistemu, zamišljenom da štiti prihod i resurse organizacije, i na osnovu te evidencije kreira finansijske izvještaje.
Radna grupa

(engl. Working group) Usko povezana grupa od pet do petnaest ljudi koji su najaktivnje uključeni u realizaciju određenih aktivnosti. Svrha: prezentacija ideja i stavova zajednice, grupe ili organizacije; davanje sugestija; davanje savjeta i/ili preporuka; sprovodjenje odredjenog zadatka. Članovi grupe se biraju zbog svojih znanja ili iskustava; mogu biti volonteri, biti imenovani ili izabrani ili se može koristiti kombinacija ovih načina. Prilikom formiranja radne grupe treba voditi računa o: sastavu i načinu izbora; utvrđivanju članstva; mandatu; trajanju i načinu rada; motivaciji i nagradi za rad.

Raspored aktivnosti

(engl .Activity Schedule) Raspored (grafikon ili opis aktivnosti) kojim se utvrđuje vrijeme, slijed i trajanje projektnih aktivnosti, te određuju ključne točke za praćenje napretka i odgovornost za ostvarivanje ključnih točaka.

Raspored raspodjele sredstava

(engl. Resource Schedule) Podjela proračuna projekta u kojoj su sredstva I troškovi povezani s aktivnostima i podijeljeni za određeni vremenski period.

Raspored trošenja sredstava

(eng. Cash flow forecast) Procjena konzultanta o novčanim tokovima koji proizlaze izravno iz izvršenja ugovora.

Ravnopravnost spolova

(eng. Gender Equality) Od ključnog je značaja poticanje ravnopravnosti između muškaraca i žena s obzirom na pristup društvenim i gospodarskim strukturama i uslugama te korist od razvoja. Cilj su smanjene razlike između muškaraca i žena, i to u odnosu na zdravlje I obrazovanje, zapošljavanje i gospodarske aktivnosti te sudjelovanje u donošenju odluka na svim razinama. Svi programi i projekti trebali bi aktivno doprinositi smanjivanju razlika među spolovima u pojedinim područjima aktivnosti.

Razdoblje pokretanja

(engl. Start-up Period) Razdoblje provedbe projekta odmah nakon dolaska izvođača projekta/ tehničke pomoći u zemlju korisnika.

Razvijanje liderstva

(engl. Leadership development) Ovladavanje određenim vještinama i upoznavanje sa pozitivnim iskustvima koji omogućavaju jednoj osobi da zauzme lidersku poziciju u jednoj zajednici i da se izbori sa izazovima koje takva pozicija nameće.

Regionalne organizacije

(engl. Regional associations) Organizacije koje pružaju usluge sličnim tipovima organizacija u određenom regionu. Regionalne organizacije obično pružaju usluge kao što je tehnička pomoć, profesionalni razvoj i umrežavanje.

Relevantna sredstva javnog informsianja

(engl. Relevant media) Sredstva javnog informisanja u kojima se objavljuju procedure nabave. Objava u Službenom listu Evropskih zajednica i na internetu je obavezna za sve ugovore koje pokriva PRAG. Može se savjetovati i objava u štampi zemlje korisnika i, ako je potrebno, u  specijaliziranim publikacijama.

Relevantnost

(engl. Relevance) Prikladnost ciljeva projekta u odnosu na stvarne probleme, potrebe i prioritete ciljnih skupina I korisnika kojima se projekt treba baviti, te u odnosu na fizičko i političko okruženje u okviru kojeg djeluje.

Resursi

(engl. Resources) Sredstva kojima raspolažemo kada sprovodimo planirane aktivnosti, koja uključuju ljude, predmete i novac.

Revizija

(engl. Financial audit) Ispitivanje finansijskih dokumenta jedne organizacije- agencije od strane eksperta spolja. Poslije pregleda dokumenata, ekspert daje svoje mišljenje o poštovanju opšte prihvaćenih računovodstvenih principa. Uopšteno, revizije se rade na kraju fi skalne godine. Neki grant programi zahtijevaju reviziju sredstava granta na kraju projekta za koji su dobijena sredstva.

Rezultati

(engl. Results) Rezultati su izravne posljedice neposrednih rezultata. Kombinacija rezultata postiže svrhu projekta.

Rezultati/Efekti

(engl. Outcomes) Pozitivna ili negativna promjena koja se dešava kao rezultat realizacije projekta ili programa. Rezultatima se mjeri efekat na neposredne korisnike, pojedince ili grupe, na koje se izvršio posredan ili neposredan uticaj, kao i na širu zajednicu.

Page:  1 2 Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL