• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Page:  1 2 3 Next »
Saradnja/Kolaboracija

(engl. Collaboration) Razmjena informacija, modifikovanje aktivnosti, dijeljenje resursa i jačanje kapaciteta drugog u svrhu zajedničke dobiti (koristi) i da bi se postigao isti cilj.

Sažetak projekta

(engl. Project Fiche) Dokument u unaprijed definiranom formatu koji pripremaju nacionalne vlasti zemlje korisnika i koji sadrži opširne informacije o pozadini projekta, korisnicima, ciljevima, odnosu s drugim donatorima ili projektima, glavnim aktivnostima, proračunu i trajanju predloženog projekta. Za određenu projektnu godinu, svi sažeci projekata uključujući pripadajuće im logičke matrice prilažu se Prijedlogu za financiranje koji se podnosi Upravnom odboru za CARDS program.

Sektor

(engl. Sector) Sektor je određeni dio nečega, u ovom slučaju, društva. Obično se društvo dijeli na tri sektora: Javni (država), poslovni (biznis) i neprofitni (ili volonterski) sektor.

Vidjeti takođe: Treći sektor, Volonterski sektor

SGA

Skraćenica na engleskom za Solicitation for Grant Applications (Traženje aplikacija za dodjelu grantova).

Vidjeti takođe: Zahtijev za prijedlogom projekta

Skup (određenih) politika

(engl. Policy Agenda) Niz politika koje provodi neka vlada ili organizacija.

Službe EK

(eng. EC Services) Uobičajeni pojam koji označava Europsku komisiju i njezine opće uprave.

Smjernice za aplikante

(eng. Guidelines for Applicants) Dokument koji objašnjava svrhu poziva za dostavu prijedloga projekata. On uključuje pravila o tome tko može dostaviti prijedlog projekta, vrstu aktivnosti I troškova koji se mogu financirati, te kriterije za evaluaciju prijedloga projekata. On također daje praktične informacije o tome kako popuniti obrazac za prijavu, o potrebnim prilozima, te o proceduralnim i ugovornim pravilima.

Spol

(eng. Gender) Socijalne razlike koje se pripisuje i koje prepoznaju žene i muškarci, a koje ovise o vremenu i društvu ili skupini. Rod (gender) se razlikuje od spola (sex) koji se odnosi na biološke razlike između muškaraca i žena.

Spoljni evaluator

(engl. Outside Evaluator) Evaluator koji nije član organizacije za koju se vrši evaluacija. Ovaj evaluator se još naziva i evaluator treće strane (engl. third-part evaluator).

Sponzorstvo

(engl. Sponsorship) Sponzorstvo je davanje za određenu aktivnost koja uključuje tačno određenu protiv-uslugu za sponzora, najčešće reklamu ili publicitet.

Sporazum o finansiranju

(eng. Financing Agreement) Dokument koji potpisuju Europska komisija i zemlja partner ili zemlje partneri nakon odluke o financiranju projekta. On uključuje opis projekta ili programa koji će se financirati. Njime se Europska unija i zemlja partner formalno obvezuju da će financirati opisane mjere.

Sporazum o stabilizaciji I pridruživanj

(engl. Stabilisation and Association Agreement – SAA) Sporazum između Europske zajednice i njezinih zemalja članica i pojedine vlade u državama jugoistočne Europe koji određuje okvir za tijesnu suradnju na području političke i institucionalne stabilizacije država jugoistočne Europe, te za promicanje ekonomskih i trgovinskih veza.

Središnja jedinica za financiranje i ug

(eng. Central Finance and Contracting Unit – CFCU) Provedbeno tijelo decentraliziranog sustava provedbe (DSP-a) u sklopu državne uprave zemlje korisnika, zaduženo za raspisivanje natječaja, ugovaranje I plaćanje po decentraliziranim projektima financiranim od strane EZ-a. Na tim projektima tehničku provedbu izvodi dužnosnik za odobravanje programa.   

Sredstva

(eng. Means) Sredstva su fizički i nefizički resursi (koje se često naziva "unosima") nužni za izvođenje predviđenih aktivnosti i vođenje projekta.

Stablo ciljeva

(engl. Objective tree) Dijagramski prikaz hijerarhije ciljeva u određenom programu koji opisuje odnos između sredstava i ciljeva nakon što je izvršena analiza problema.

Page:  1 2 3 Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL