• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Tablica za evaluaciju uspješnosti obavl

(eng. Assignment performance evaluation sheet). Tablica koja se koristi za evaluaciju zadataka pod okvirnim ugovorima.

Taktike

(engl. Tactics) Sredstva koja koristite da biste sproveli svoj strateški plan i ostvarili svoj cilj. (ili)

Određene akcije ili djela koja se koriste da bi se postigli strateški ciljevi i implementirali strateški planovi. Ove aktivnosti su tačno određene (specifične), mjerljive i stalno pokreću organizaciju da realizuje ono što je određeno u njenom strateškom planu i da na taj način ostvari u budućnosti ono što želi.

Tehnička pomoć

(engl. Technical assistance) Grant ili nenovčani doprinos za pomoć menadžmentu da bi jedna neprofitna organizacija efikasnije poslovala. Računovodstvene usluge, finansijsko planiranje, prikupljanje sredstava i pravna pomoć su uobičajene vrste tehničke pomoći. Ovakvu pomoć mogu direktno pružati zaposleni (engl. staff) jedne fondacije ili organizacije, ili se ona može dati u formi granta da bi se platile te usluge spoljnim konsultantima. (ili)

Profesionalni ili menadžerski savjeti i trening (obuka) koju sprovodi lokalni ili spoljni stručnjak.

Vidjeti takođe: Grant, Nenovčana donacija (Inkind donacija).

Tehnička ponuda

(engl. Technical Offer) Dio ponude koji sadrži sve ne-financijske elemente natječajne dokumentacije, tj. sve elemente koji se traže u natječajnoj dokumentaciji osim financijske ponude. Tehnička ponuda ne smije sadržavati nikakve financijske naznake.

Tehnička specifikacija

(engl. Technical Specifications) Dokument koji sastavlja ugovaratelj i koji naznačuje zahtjeve i/ili ciljeve u pogledu osiguravanja robe ili radova, specificirajući tamo gdje je to potrebno I metode i resurse koje treba koristiti i/ili rezultate koji se moraju postići.

Tekući troškovi

(engl. Running costs) Tekući godišnji ili mjesečni troškovi jedne organizacije ili projekta, kao što su plate, troškovi vode i struje (komunalije), potrošnog materijala, komunikacija, prevoza, održavanja i opravke. (ili)

Troškovi bez kojih organizacija ne bi mogla da funkcioniše; troškovi koji se odnose na interno ili administrativno poslovanje, više nego na određeni program (projekat) ili pružanje usluga.

Tenderska dokumentacija

(engl. Tender Dossier) Dokumentacija koju sastavlja ugovaratelj, a koja sadrži sve dokumente potrebne za pripremu i dostavljanje ponude.

Tenderska procedura

(engl. Tender Procedure) Cjelokupni proces objavljivanja natječaja za ugovor, počevši od objavljivanja obavijesti o nabavi do dodjele ugovora za koji je objavljen natječaj.

Think tank organizacije

(engl. Think tank) Organizacije grupa eksperata koji obezbjeđuju multidisciplinarna istraživanja i analize.

Tim

(engl. Team) Grupa od dvoje ili više ljudi, koji kada rade zajedno, proizvode bolje rezultate nego kada kao pojedinci rade posebno. Članovi su odgovorni jedni drugima i organizaciji. Ako rade na efikasan način, kod njih raste odgovornost, produktivnost i moral.

Vidjeti takođe: Izgradnja tima

Transparentnost

(engl. Transparency) Dijeljenje informacija i djelovanje na jedan otvoren način. Transparentnost omogućava zainteresovanim stranama da dođu do informacija koje mogu biti presudne u razotkrivanju zloupotreba i odbrani svojih interesa. Jedan transparentan sistem ima jasne procedure za donošenje odluka od javnog interesa i otvorene kanale za komunikaciju između zainteresovanih strana i državnih službenika, i omogućava pristup mnogim informacijama.

Treći sektor

(engl. Third sector) Izraz Treći sektor jeste moderan substitut za “volonterski sektor”. Obično se odnosi na sve one organizacije koje ne pripadaju poslovnom (preduzeća) ili javnom (država) sektoru. Može da uključuje: sindikate, vjerske institucije, razne klubove, asocijacije, razne humanitarne organizacije, grupe za samopomoć, grupe za pritisak, fondacije,…

Vidjeti takođe: Sektor, Volonterski sektor (ili)

Javni, neprofitni sektor. Prva dva sektora su: država i biznis sektor (preduzeća).

Trošak

(eng. Cost)  Troškovi su svi utvrđeni resursi izraženi finansijski.

Twinning

Twinning Instrument koji je razvila Europska komisija pri čemu državne uprave zemalja članica razvijaju partnerstvo s državnim upravama u zemljama kandidatima ili partnerima. Unutar twinning projekta, državni službenici zemalja članica se šalju kao savjetnici u državnu upravu zemlje partnera. Državna uprava zemlje članice s kojom se uspostavlja twinning projekt odabire se u selekcijskom postupku u kojem sudjeluju državne uprave nekoliko zemalja članica.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL