• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Virtuelna fondacija

(engl. Virtual foundation) Odnosi se na prelaz sa dodjele grantova putem pošte i direktnih sastanaka na dodjelu grantova putem e-mail-a i transfera Internetom. Takva fondacija može postojati samo na Internetu i može prenositi novac od filantropa organizacijama u cijelom svijetu.

Višegodišnji indikativni program - VIP

(engl. Multi-Annual Indicative Programme) Dokument koji se temelji na Strategiji EK za zemlju korisnika, koji odražava prioritete u okviru PSP-a i prioritete identificirane i dogovorene s vladom zemlje korisnika. Izrađuje se za određeno vremensko razdoblje, daje indikativne svote po prioritetnom sektoru i navodi kriterije za financiranje u programu pomoći.

Vizija organizacije

(engl. Vision) Sadrži razloge i svrhu zbog koje organizacija postoji, kao i idelano stanje koje organizacija namjerava da dostigne. Vizija takođe sadrži glavne ciljeve organizacije. (ili)

Vizija organizacje definiše ono što organizacija namjerava da ostvari. Određivanje u viziji onoga što treba da se odradi, predstavlja osnov za planiranje, kao i referentnu tačku za evaluiranje efikasnosti vaše organizacije. Bez javne vizije nemoguće je da se utvrde prioriteti i/ili formulišu odgovornosti svakog zaposlenog. Vizija (ili njen nedostatak) takođe utiče na stepen angažovanja u poslu ljudi vole da znaju ne samo što se od njih očekuje, nego i, prije svega, zašto to rade (uloga vizije ima veliki uticaj kada zapošljavate novu osobu i integrišete je u postojeći tim).

Vlasništvo primatelja nad projektom

Ownership Opći pojam u upravljanju projektima koji opisuje aktivno sudjelovanje institucija primatelja u zemlji korisniku u okviru nekog projekta kako bi se osigurala legitimnost, odgovornost i održivost projekta.

Voditelj JPP

(eng. Head of PIU) Osoba odgovorna za aktivnosti JPP-a. Njegov izravni pretpostavljeni je voditelj programa.

Voditelj sektora

(engl. Sector Manager) Voditelj sektora je dio osoblja službi EK u Bruxellesu ili u Delegaciji EK odgovoran za tehničko (ali ne i financijsko) upravljanje projektima koje financira EK u određenom sektoru, koji također općenito prati razvoj događaja u tom sektoru.

Volonter

(engl. Volunteer) Osoba koja donira ili poklanja svoje vrijeme i sposobnosti da bi pružila usluge drugim ljudima, ili zajednici u širem smislu.

Volonterska organizacija

(engl. Voluntary organization) Jedna organizacija ili asocijacija se naziva volonterskom ako stalno ili povremeno angažuje volontere za svoje poslovanje ili nadzor. Ovaj izraz se još šire koristi i za one organizacije koje nemaju volontere, sve dok su one angažovane za ostvarivanje dobrobiti za ljude van organizacije. Izraz “volonterski sektor” je više ograničen nego neprofi tni sektor jer ne ukjučuje kvazi-javne ustanove kao što su bolnice.

U literaturi se ističe pet glavnih karakteristika volonterskih organizacija:

1) postoje nezavisno od države;

2) imaju svoje upravno tijelo koje predstavlja volonterski (neplaćeni članovi) upravni odbor;

3) bave se filantopskim aktivnostima i okupljaju ljude čije članstvo u organizaciji nije nasljedno ili po moranju;

4) proizvode korist i za druge koji nisu direktno uključeni u organizaciju;

5) bave se neprofitnim djelatnostima.

Volonterski sektor

(engl. Voluntary sector) Volonterski sektor je sačinjen od organizacija koje imaju svoja upravljačka tijela, koje rade u korist šire zajednice i generišu socijalni kapital. Volonterski sektor se većinom bazira na ljudima koji su volonterski angažovani. Uz to, ovaj sektor je nezavistan od formalnih struktura vlasti, kao i od profi tnog sektora.

Vidjeti takođe: Sektor, Treći sektor

Volonterski/dobrovoljno

(engl. Voluntarily) Po sopstvenoj volji; po sopstvenom nahođenju; na sopstvenu odgovornost; sopstvenim izborom; sa predumišljajem (namjerno); po sopstvenoj želji.

Volonterstvo

(engl. Voluntarism) Volonterstvo je neplaćena, svjesna, slobodna djelatnost čiji je cilj dobrobit drugih ljudi.

Vremenska tabela odvijanja aktivnosti

(engl. Timeline) Određeni vremenski period u kojem treba da se sprovedu aktivnosti i hronološki slijed ovih aktivnosti.

Vremenski raspored

(engl. Timetable) Upravljanje vremenskim planom za, na primjer, realizaciju projeknih aktivnosti; kalendar planiranih aktivnosti, sa određenim datumima za završetak realizovanja određenih aktivnosti.

Vrijeme

(engl. Timing) Određivanje vremena provedbe aktivnosti; određena vremenska točka kada se neka aktivnost odvija ili je planirana.

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL