• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ž
Page:  1 2 3 4 5... Next »
Akcioni plan
(engl. Action plan) Dokument kojim se definiše način na koji će organizacija stići tamo gdje planira da bude, na taj način što definiše što će ko raditi, kada i kako, kao i kako se treba baviti trenutnim problemima i trendovima koji se pojavljuju.
Aktiva/Imovina
(engl. Assets) Iznos kapitala ili novca od glavnice, dionica, obveznica, nekretnina ili drugih resursa koje posjeduje jedna osoba, nevladina organizacija, korporacija ili fondacija. U slučaju fondacija, imovina se u većini slučajeva investira i prihod tako stečen se rapoređuje na davanje grantova.
(ili)
Sve ono što nevladina organizacija posjeduje, uključujući:
-Novac na bankovnom računu i gotovinu u blagajni;
-Račune potraživanja koji predstavljaju obavezu plaćanja prema nevladinoj organizaciji koji dospijevaju u roku od jedne godine, npr. grant od donatora
-Avansi, tj. novac koji je unaprijed dat osoblju za putne troškove, a koji se ne evidentira kao trošak sve dok se računi/priznanice ne prezentuju
- Namještaj i oprema
Vidjeti takođe: Bilans stanja, Infrastrukturni grant.
Aktivnosti

(engl. Activities) Mjere koje konzultant mora provesti u okviru projekta koji financira EZ, s definiranim neposrednim rezultatima koji dovode do rezultata navedenih u Opisu posla.

Alokacija

(eng. Allocation) Proračun koji je neka vlada, organizacija ili institucija donator odredila za određeno vremensko razdoblje u korist zemlje ili organizacije korisnika za provedbu određenog projekta (projekata) ili programa pomoći.

Analiza ciljeva

(eng. Analysis of Objectives) Utvrđivanje i provjera budućih željenih ciljeva kojima korisnici daju prioritet. Rezultat analize ciljeva je stablo ciljeva/hijerarhija ciljeva.

Analiza dioničara

(engl. Stakeholder Analysis) Identifikacija svih skupina na koje bi predložena intervencija mogla utjecati; identifikacija i analiza njihovih interesa, problema, mogućnosti, itd. Zaključci ove analize zatim se integriraju u samu izradu projekta.

Analiza isplativosti

(engl. Cost benefit analysis) Analiza koja upoređuje sadašnju vrijednost svih koristi umanjenu za troškove nastale u vezi sa njima, kada se te koristi izražavaju u € isto kao i troškovi. Ova analiza se vrši da bi se izabrala alternativa koja maksimalno uvećava koristi od nekog programa. (ili)

Širok termin koji podrazumijeva analizu koja upoređuje troškove i koristi određenog projekta.

Analiza problema

(engl. Problem Analysis) Strukturirano ispitivanje negativnih aspekata stanja radi utvrđivanja uzroka i njihovih učinaka.

Analiza ravnopravnosti spolova

(eng. Gender Analysis) Prema politici EU o spolnoj ravnopravnosti u razvojnoj suradnji traži se integraciju spolne analize na makro, mezo i mikro razinama tijekom cijelog projektnog ciklusa. Pomoću analize spolova može se utvrditi i integrirati dinamika promjene u zadanoj situaciji, te pratiti njen razvoj, posebice u odnosu na razlike između muškaraca i žena. Analiza spolova uključuje pažnju u odnosu na: različite uloge (produktivnu, reproduktivnu, donošenje odluka) muškaraca i žena; pristup potencijalima u različitoj mjeri te njihovo različito korištenje, kao i njihove specifične potrebe, interese i probleme; prepreke potpunoj i ravnopravnoj zastupljenosti muškaraca I žena u projektnim aktivnostima te ravnopravnost između muškaraca i žena u odnosu na primljene koristi.

Analiza strategija

(eng. Analysis of Strategies) Kritička ocjena mogućnosti za postizanje ciljeva te odabir i uključivanje jednog ili više njih u predloženi projekt.

Anketa

(engl. Survey) Sredstvo za prikupljanje statističkih podataka.

Aplikacija
(engl. Application) Formalni dokument koji podnosi potencijalni primalac potraživanih sredstava. Aplikacija predstavlja najkompletniju prezentaciju jednog projekta i često čini osnovu za Ugovor o grantu.

Vidjeti takođe: Ugovor o grantu, Prijedlog projekta.
Aplikant
(engl. Applicant) Onaj koji je podnio zahtjev za grant fondaciji (donatoru).

Vidjeti takođe: Grant, Fondacija, Donator.
ASAP
Skraćenica koja se može koristiti za određivanje roka za podnošenje pisanog prijedloga projekta, konkurisanje za posao, za neki dodatak/pojašnjenje uz izvještaj, informaciju o medijskoj prezentaciji itd., a glasi “As Soon As Possible” (prevod “što je prije moguće”).
Bespovratna sredstva

(eng. Grant) Izravno plaćanje ne-komercijalne naravi točno određenom korisniku kako bi se provele određene mjere ili aktivnosti (ili, u nekim slučajevima, kako bi se financirao dio proračuna predviđenog za te mjere/aktivnosti) sa ciljem promicanja neke politike EZ-a.

Page:  1 2 3 4 5... Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL