• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

 • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

 • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

 • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

Ministarstvo pravde BiH predstavilo web platformu „eKonsultacije“

Saradnja institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva i građanima jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. Funkcionalni dijalog sa predstavnicima civilnog društva i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija. Danas, kada je Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za članstvo u Evropsku Uniju, ovi principi imaju još veću važnost.

Poštujući ove principe postavili smo se za cilj da omogućimo zainteresiranoj javnosti, organizacijama civilnog društva i građanima učešće u kreiranje i provedbe javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH, ne samo kroz klasične metode javnih konsultacija, već i putem interneta.

 Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u prethodnim godinama je uložilo znatne napore kako bi unaprijedio sistem transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema građanima i organizacijama civilnog društva. Kruna tih napora je web platforma „eKonsultacije“, koja je razvijena uz ekspertnu podršku projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI) finasiranog od strane Evropske Unije.

 Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informiranje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika. Ideje, sugestije i dodatne informacije prikupljene na ovaj način biće korištene za unapređenju javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH.

 Na stranicama pred Vama, imate na raspolaganju savremene alate da na jednostavan način podijelite svoje mišljenje o prijedlozima pravnih propisa koji se donose u institucijama BiH, a koji su u domenu vaših interesa.

 

Nadamo se će i predstavnici vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republike Srpske prepoznati vrijednost web platforme eKonsultacije, te se uključiti u dijalog sa građanima i predstavnicima civilnog društva. Također se nadamo da će Vas mehanizam, dostupan putem ovog on-line alata, potaknuti da, korištenjem svog znanja i iskustva, direktno učestvujete u kreiranju bolje zajedničke budućnosti.

https://ekonsultacije.gov.ba/consultations

 

NOVI Bilten Saveza općina i gradova Federacije BiH broj 217

 

Poštovani,

 

obavještavamo Vas da je izašao novi bilten Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine broj 217.
U njemu možete naći mnoštvo tekstova koji se tiču rada Saveza i naših članica, kao što su:

 

 • Dvodnevna obuka za predstavnike općina i javnih vodovodnih/komunalnih preduzeća
 • Održano savjetovanje za predstavnike federalnih ministarstava na temu: "LOD metodologija i njena primjena"
 • Izabrane partnerske JLS koje će učestvovati u projeltu LID
 • Livno i Cazin na putu da dobiju status grada

i još mnoštvo drugih tekstova koji se odnose na rad jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.
Bilten br. 217 možete pogledati na našoj web stranici www.sogfbih.ba ili klikom OVDJE
Molimo Vas da informacije o novom biltenu proslijedite načelniku, vijećnicima, uposlenicima i drugim zainteresovanim osobama.

NOVI Bilten Saveza općina i gradova Federacije BiH broj 213

 

Poštovani,
obavještavamo Vas da je izašao novi bilten Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine broj 213.
U njemu možete naći mnoštvo tekstova koji se tiču rada Saveza i naših članica, kao što su:

 

 • Održana 11. sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH
 • Savjetovanje na temu: "Uspostavljanje registra taksi i naknada na teritoriji FBiH" 
 • Općine Star Grad Sarajevo i Olovo potpisale Sporazum o prijateljstvu i saradnji
 • Žepče pravi web platformu za kontakt sa dijasporom

i još mnoštvo drugih tekstova koji se odnose na rad jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.
Bilten br. 213 možete pogledati na našoj web stranici www.sogfbih.ba ili klikom OVDJE
Molimo Vas da informacije o novom biltenu proslijedite načelniku, vijećnicima, uposlenicima i drugim zainteresovanim osobama.