• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

JAVNI POZIV ZA PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA U OBLASTI KULTURNOG TURIZMA

Fondacija Mozaik objavljuje javni poziv za  angažman konsultantske agencije - u oblasti kulturnog turizma, a u okviru projekta  finansiranog  od strane EU pod nazivom „Sarajevo na raskršću svijeta“ s ciljem da obavi istraživanje tržišta, organizuje edukativne radionice i razvije tri specifične rute kulturne baštine grada Sarajeva. Svrha angažovanja konsultantske agencije jeste da se osiguraju stručne usluge za: istraživanje tržišta, definisanje  specifičnih turističkih ruta vezanih za kulturnu baštinu grada Sarajeva, identifikovanje atrakcija, kreiranje itinerera, održavanje radionica o iskoristivosti  lokalnih resursa i kapaciteta.
Konsultant  će:

• Obaviti  istraživanje tržišta u Sarajevu u domenu kulturnog turizma i definisati potrebe za jačanjem kapaciteta turističke branše, s fokusom na kulturni turizam;
• Definisati najmanje tri jednodnevne ili višednevne rute kulturne baštine (kreirati koncept itinerera – poludnevnog, cjelodnevnog, dvodnevnog i njihovo tematiziranje) na osnovu inputa glavnih zainteresovanih strana;
• Obići sve  kulturne atrakcije i institucije obuhvaćene ovim projektom i obaviti individualne razgovore s direktorima/kustosima i menadžerima
• Identifikovati  potencijalne komercijalne sadržaje  u okolini kulturnih atrakcija u cilju obogaćenja itinerera;
• Dostaviti prijedlog mjera za implementaciju  –  vezanih za unapređenje infrastrukture, uvezivanje s kompatibilnim atrakcijama, tržišnu komunikaciju i razvoj ljudskih resursa;
• Dostaviti  dvojezični( lokalni i engleski jezik) izvještaj Fondaciji Mozaik najkasnije 30 dana po završetku treće radionice. U ovaj izvještaj bit će uključeno: opis ruta i tačni itinereri,  evaluacija tri radionice, opis svih aktivnosti, kao  i preporuke konsultantske agencije.