Forgot login? | Register
Helsinški parlament građana, Banja Luka (hcabl)

Kontakt informacije

Helsinški parlament građana, Banja Luka (hcabl)
Lidija Živanović
Krfska 84.
78000
Banja Luka
051/432-750
051/432-752
www.hcabl.org

Dodatne informacije

Helsinški parlament građana Banja Luka je organizacija koja podržava i stimuliše autonomnost i slobodu svih građana, uključivanjem marginalizovanih društvenih grupa, naročito žena i mladih, u demokratske procese.
Društvo jednakih mogućnosti za sve.
- Jačanje civilnog društva i transformacija javne vlasti u servis građana Kroz: Stvaranje uslova za komunikaciju i međusobni uticaj između civilnog društva i javne vlasti;
- Zalaganje za rodnu jednakost Kroz: umrežavanje i podršku inicijativa u vezi rodnih pitanja;
- Stvaranje uslova za intenzivnije uključivanje mladih u javni život Kroz: umrežavanje i podršku inicijativa u vezi pitanja mladih;
 10 godina mira - Obilježavanje desetogodišnjice mira u Bosni i Hercegovini, uličnom kampanjom i objavljivanjem knjige “Hvala što ste me pitali kako mi je” sa 350 ispovijesti građana i građnki BiH o njihovim iskustvima, problemima i sretnim trenucima u proteklih deset godina, kao i planovima za budućnost. Knjiga je objavljena na našem i na engleskom jeziku.
 “Žene u BIH: Da se vide, da se čuju” - neformalna ženska mreža, nastala iz istoimenog projekta, koja ima za cilj jačanje i promociju žena u javnom životu.
 Podrška ženskim ljudskim pravima na zapadnom Balkanu - izrada studije o nasilju u porodici sa komentarima relevantnih zakona i aktivnosti nadležnih institucija i analizom stanja na terenu.  “Omladinska mreža BiH“ - Od 1997, provodimo u saradnji sa HPG Tuzla. Mreža je neformalna grupa nestranačkih organizacija, grupa i pojedinaca koji rade na rješavanju problema mladih u oba entiteta, njihovom aktivnom uključenju u izgradnju demokratskih vrijednosti i jačanje civilnog društva. Organizovali smo brojne sastanke članica, konferencije, ljetne škole, radionice i omladinske kampove. http://www.omladina-bih.net
 “Budućnost”- edukacija nastavnika i učenika osnovnih škola u razvijanju nenasilnih oblika komunikacije i unapređivanju multikulturne saradnje u šezdeset osnovnih škola Republike Srpske (2001-2002). Aktivnosti su uključile 120 nastavnika i oko 3600 učenika osnovnih škola. Časovi nenasilne komunikacije po završetku projekta uvršteni su u nastavni plan i program, a pojedine škole su kao udžbenike koristile publikacije štampane za potrebe projekta.
 “Alternativa = Mir” - serija osmodnevnih programa obuke za mlade aktiviste sa prostora bivše Jugoslavije o izgradnji mira i jedna konferencija koja je uključila 60 polaznika programa (2001/2002) Donator: Westminster Foundation for Democracy
 4. sesija Civilnog dijaloga Bosna i Hercegovina, Savezna Republika Jugoslavija, Republika Hrvatska - organizovali smo u saradnji sa Forumom građana Tuzle, Antiratnom kampanjom iz Zagreba i Beogradskim krugom, sa temom “Ekonomski, socijalni i politički aspekti obnove i razvoja” (Banja Luka, juna 1997.g.)
 Izvršni organizator 2. sesije “Dejton - nastavak u BiH”, sa temom “Građansko društvo u BiH, ometano ili stimulisano od međunarodnih nevladinih organizacija” (Banja Luka, juni 1997.god.) u saradnji sa Pravnim centrom iz Sarajeva i hCa Internacional.
 Konferencije žena u BiH “Prostor za razgovor” - projekat implementiran sa hCa Sarajevo i Tuzla organizovali smo u Zenici (juni 1996.god), Banjoj Luci (decembar 1996.god) i u Mostaru (juli 1997.god).
 Trening centar “Otvoreni univerzitet“ - Centar za edukaciju o ljudskim pravima i civilnom društvu, biblioteka sa više od 1200 knjiga o ovim temama i resursni centar u prostorijama hCa Banja Luka.
 “Sustanari” Registracija i osnaživanje Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i udruženja nacionalnih manjina, podižući svijest javnosti o njihovim problemima, kroz kampanje za poboljšanje njihovog statusa. Partner: Savez nacionalnih manjina RS (2005/6), Udruženje Čeha “Češka Beseda” (2003/2004).
 “Od lokalnog do globalnog dijaloga” - stvaranje komunikacije između građana i gradske uprave, Banja Luka, Teslić i Modriča, kroz TV emisije, javne rasprave o funkcionisanju lokalne uprave i izdavanje mjesečnog informativnog biltena. Partner: “Budućnost” Modriča, Omladinski savez Teslić.
 “YOUthMOVE” - “promijeniTI” - podrška i osnaživanje mladih u političkim partijama i NVO, kroz obuku u vještinama javnog zagovaranja, saradnje i pregovaranja, ravnopravnosti polova, kroz istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini. Partner: Omladinska informativna agencija BiH. Kroz projekat “Mladi budite vidljivi“ koji smo provodili širom BiH, obučavali smo mlade političare o javnom zagovaranju, pregovaranju i medijskoj prezentaciji. U završnoj fazi projekta, oni su proveli različite kampanje za rješavanje problema u svojim opštinama.
 “Žena danas” - Serija tribina, okruglih stolova, tv i radio emisija kao podrška unapređenju položaja žene i ravnopravnosti polova u BiH, koji traje od 1997. godine. Projekat obuhvata i edukativne programe koji imaju za cilj da izgrade samopuzdanje i vještine žena, kao preduslov za uspješnije učešće u javnom životu i odlučivanju. Partner: “Udružene Žene”, Banja Luka.
 “Žena i pravo” - Kancelarija za besplatnu pravnu i socijalnu pomoć ženama i SOS telefon za žene žrtve nasilja, partnerski projekat sa NVO Udružene žene Banja Luka, koja radi od 1997.
Evropska unija, SIDA / Fondacija Kvinna till Kvinna - Švedska, Olof Palme International Center - Švedska, Interchurch Peace Council (IKV) -Holandija, HIVOS - Holandija, Westminster Foundation for Democracy - Velika Britanija, Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) - Holandija, CORDAID - the Netherlands, National Endowment for Democracy (NED) SAD, USAID - SAD, Fond otvoreno društvo, Fondacija Friedrich Ebert - Njemačka, Fondacija Henirich Boell - Njemačka, Franciscan sisters - Holandija, Haella Stichtung - Holandija, Press Now - Holandija, Ambasada Kraljevine Holandije Sarajevo, Omladinski direktorat Savjeta Evrope, Grad Banja Luka.
Interchurch Peace Council (Holandija). Lara Bijeljina, Žene ženama, Sarajevo, Helsinški parlament građana Tuzla, Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM), Holandija, Prosvjetno pedagoški zavod, RS. “Udružene Žene”, Banja Luka, Savez nacionalnih manjina RS, Udruženje Čeha “Češka Beseda”, .“Budućnost” Modriča, Omladinski savez Teslić.

Objavljeni sadržajiThis user has no published articles.

Galerija
No Items published in this profile gallery
 

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE
U BOSNI I HERCEGOVINI
UNDP BiH
Anketa
Portal Ngo.ba posjećujem: