Forgot login? | Register

NVO Menadžerov alat za organizacionu procjenu

Procjena kapaciteta je krucijalna za unaprijeđenje menadžmenta. Valjan menadžment vodi ka dobroj organizacionoj performansi. NVO Menadžerov alat za organizacionu procjenu (OAT) Vam pomaže da identificirate jake i slabe tačke jedne organizacije i njene razvojne potrebe. Ovaj alat vam pomaže i da identificirate uzroke problema i razvijete plan akcije vezano za organizacionu strategiju, planiranje i strukturu, ljudske i finansijske resorse, kao i veze i rezultate. Alat za organizacionu procjenu može biti korišten za obimne ili sektoralne samo-procjene ili za eksterne evaluacije.

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE
U BOSNI I HERCEGOVINI
UNDP BiH
Anketa
Portal Ngo.ba posjećujem: